Terms and conditions, Treasure Hunt presented by Samsung Galaxy

Terms and conditions for the competition is presented in Swedish, Norwegian, Finnish and Danish below.

Tävlingsvillkor – Treasure Hunt presenterad av Samsung Galaxy

 • För att delta i tävlingen måste du vara över 18 år och bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung”) och Fragbite AB (”Fragbite”). Anställda hos Samsung och Fragbite (liksom deras närmaste familje- och hushållsmedlemmar) får inte delta i tävlingen. Tävlingen sponsras eller administreras ine på något sätt av Instagram, vilket bl.a. innebär att tävlingsbidragen mottas och hanteras av Samsung och Fragbite.
 • För att delta i tävlingen måste du, under Tävlingsperioden, följa @Fragbite på Instagram, gilla Frabites tävlingsinlägg på Instagram och kommentera inlägget med ditt favoritspel. Varje deltagare får lämna högst ett (1) bidrag. Om fler bidrag mottas, kommer dessa att bortses ifrån. 
 • Tävlingen startar den 20 oktober 2023 och avslutas den 25 oktober 2023 (“Tävlingsperioden”). Efter Tävlingsperioden kommer totalt en (1) vinnare utses bland de nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark och Finland). Vinnaren kommer att utses slumpmässigt bland alla giltiga bidrag. Vinnaren kommer att utses inom två veckor efter tävlingsperioden avslutas. Den slumpmässiga dragningen är slutgiltig och bindande.
 • Det finns ett (1) pris tillgängligt, priset består av en svart Samsung Galaxy Z Fold5, SM-F946BZKBEUB, (värde ca. 22 990 SEK inklusive moms). Priset kan inte bytas, t.ex. mot kontanter eller andra produkter. Alla skatter som tas ut på priserna är vinnarnas eget ansvar.
 • Vinnaren kommer att kontaktas av Samsung via e-post inom två (2) veckor från Tävlingsperiodens slut. Vinnaren kommer också att publiceras på https://www.samsung.com/se/explore/brand/galaxy-s23-gaming. För att vinna priset måste vinnaren, inom två veckor från det att vinnaren kontaktas av Samsung, framställa en begäran till Samsung om att få ut priset. Om vinnaren underlåter att begära ut priset inom den tiden kan Samsung komma att utse en annan vinnare bland övriga tävlande. De tävlande ger Samsung rätt att publicera namnet på vinnaren på https://www.samsung.com/se/explore/brand/galaxy-s23-gaming/ samt på andra webbsidor inom Samsungkoncernen. 
 • För att delta i tävlingen måste de tävlande lämna vissa personuppgifter till Samsung. Detta beskrivs i personuppgiftspolicyn nedan: 
 • Sverige: https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests
 • Norge: https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests 
 • Danmark: https://www.samsung.com/dk/info/privacy/contests 
 • Finland: https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests. 

Dessa personuppgifter samlas in och behandlas av Samsung endast i syfte att administrera tävlingen (inklusive att kontakta och offentliggöra vinnaren). Dessutom måste vinnaren på Samsungs begäran lämna sitt personnummer till Samsung, samt norska medborgare även en kopia på sitt skatte kort (NO: skattekort) för att Samsung ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot skattemyndigheterna. Samsung Electronics Nordic AB, org. nr 556445-4345, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt enligt lag att (i) få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, (ii) få felaktiga personuppgifter rättade, (iii) invända mot eller (iv) begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter samt (v) begära åtkomst till eller (vi) förflyttning (s.k. dataportabilitet) av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter som nämns ovan eller om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta oss via vår dedikerade GDPR onlineportal på https://www.samsung.com/se/request-desk/ eller på dataprotection.sena@samsung.com. Om du har klagomål på Samsungs hantering av dina personuppgifter kan du göra en anmälan till den berörda tillsynsmyndigheten. Du hittar kontaktuppgifter till din relevanta tillsynsmyndighet på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa tävlingsvillkor samt bekräftar du att du är medveten om att Samsung behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår av personuppgiftspolicyn ovan.

 • Samsung förbehåller sig rätten att diskvalificera varje tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor samt de dokument som det hänvisas till häri.
 • För tävlingen tillämpas svensk lag för tävlanden bosatta i Sverige. Tvister som uppstår vid tillämpning av tävlingsvillkoren kommer att prövas vid allmän domstol i Sverige. Deltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvist prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se.

Konkurransevilkår – Treasure Hunt presentert av Samsung Galaxy

 • For å være kvalifisert til å delta i konkurransen må du være 18 år eller eldre og bosatt i Norge, Danmark, Finland eller Sverige. Hver deltaker kan kun vinne én (1) premie. Konkurransen arrangeres av Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung”) og Fragbite AB (”Fragbite”). Ansatte (og den ansattes nærmeste familie og husstandsmedlemmer) i Samsung og Fragbite kan ikke delta i konkurransen. Denne konkurransen er ikke sponset, støttet eller administrert av Instagram. Ethvert konkurransebidrag mottas og behandles derfor av Samsung og Fragbite.
 • For å delta i konkurransen må du i løpet av Konkurranseperioden følge @Fragbite på Instagram, like Fragbites konkurranseinnlegg, og legge igjen en kommentar med ditt favorittspill under innlegget. (”Bidrag”). Deltakerne kan kun sende inn ett (1) Bidrag totalt. Dersom flere Bidrag mottas, vil det ses bort fra alle ytterligere innsendte Bidrag.
 • Konkurransen starter 20. oktober og avsluttes 25. oktober 2023 (”Konkurranseperioden”). Etter at Konkurranseperioden er utløpt, vil Samsung tilfeldig velge ut totalt én (1) vinner blant alle gyldige Bidrag i de nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark, Finland). Vinneren vil bli annonsert innen to uker etter at Konkurranseperioden er utløpt. Den tilfeldige trekningen er endelig og bindende.
 • Det er totalt én (1) premie tilgjengelig, som består av en Samsung Galaxy Z Fold5 i svart farge, SM-F946BZKBEUB, (omtrentlig verdi på 22 990 NOK inkl. moms). Premien er ikke overførbar og kan ikke byttes mot kontanter eller andre produkter. Eventuell skatt på premien betales av vinneren. I henhold til norsk skattelovgivning anses en premie med verdi over 10 000 NOK som skattepliktig inntekt.
 • Vinneren vil bli varslet og kontaktet av Samsung på e-post innen to (2) uker etter at Konkurranseperioden er avsluttet. Vinneren vil også bli publisert på https://www.samsung.com/no/explore/brand/galaxy-s23-gaming/. For å motta premien må vinneren innen to uker etter at han/hun blir varslet og kontaktet av Samsung, sende forespørsel om premien til Samsung. Hvis vinneren ikke sender inn en slik forespørsel innen den relevante tidsperioden, kan Samsung velge en ny vinner blant de andre deltakerne. Du samtykker herved til og gir Samsung rett til å publisere og annonsere navnet på vinneren og vinnerens bidrag på https://www.samsung.com/no/explore/brand/galaxy-s23-gaming/ og på ethvert annet nettsted innenfor Samsung-gruppen. 
 • For å delta i konkurransen må du oppgi visse personopplysninger til Samsung. Dette er nærmere beskrevet i Personvernerklæringen, se https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests. Disse personopplysningene samles inn, behandles og lagres av Samsung for det formål å administrere konkurransen (inkludert å kontakte og publisere vinnerne). Hvis du kåres som vinner, må du på forespørsel fra Samsung oppgi personnummeret ditt til Samsung, og for norske statsborgere, også en kopi av skattekortet for at Samsung skal kunne å oppfylle sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Samsung Electronics Nordic AB, org.nr. 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Samsung følger gjeldende personvernlovgivning i sin behandling av dine personopplysninger. I tråd med gjeldende lov har du rett til å (i) få informasjon om hvilke personopplsninger Samsung behandler om deg, (ii) be om retting av feilaktige personopplysninger, (iii) protestere mot vår behandling av dine personopplysninger, (iv) be om begrensning av Samsungs behandling av dine personopplysninger, (v) be om tilgang til dine personopplysninger, og (vi) kreve overføring av dine personopplysninger (”Dataportabilitet”). Vennligst kontakt Samsung gjennom vår dedikerte GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com hvis du ønsker å utøve rettighetene dine som nevnt ovenfor, eller hvis du har spørsmål om hvordan Samsung behandler dine personopplysninger. Hvis du ønsker å klage på Samsungs behandling av personopplysningene dine, kan du sende inn en klage til din relevante tilsynsmyndighet. Du finner kontaktinformasjon til din relevante tilsynsmyndighet på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Ved å delta i konkurransen aksepterer du å være bundet av disse konkurransevilkårene og bekrefter at du er klar over behandlingen og lagringen av dine personopplysninger som angitt i Personvernerklæringen.
 • Samsung forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere bidrag som de mener ikke overholder disse konkurransevilkårene og ethvert annet dokument som det vises til.
 • For norske deltakere, er denne konkurransen underlagt norsk lov. Tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene kan behandles av de alminnelige domstolene. Deltakere kan også henvende seg til Forbrukertilsynet for mekling dersom det oppstår en tvist mellom deltakeren og Samsung, i den grad Forbrukertilsynet er kvalifisert til å behandle tvisten. Adressen til Forbrukertilsynet er Porselensvegen 32, 3920 Porsgrunn og nettadressen er www.forbrukertilsynet.no. 

Kilpailuehdot – Samsung Galaxyn esittämä aarrejahti

 • Voidaksesi osallistua kilpailuun sinun tulee olla vähintään 18-vuotias ja asuttava Suomessa, Tanskassa,  Norjassa tai Ruotsissa. Jokainen osallistuja voi voittaa ainoastaan yhden (1) palkinnon. Kilpailun järjestää Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung”) ja Fragbite AB (“Fragbite”). Samsungin ja Fragbiten työntekijät (ja heidän lähimmät perheenjäsenensä sekä saman kotitalouden jäsenet) eivät voi osallistua kilpailuun. Instagram ei sponsoroi, tue tai hallinnoi kilpailua. Näin ollen Samsung ja Fragbite vastaanottavat ja käsittelevät kaikki osallistumiset.
 • Osallistuaksesi kilpailuun sinun tulee Kilpailuaikana seurata Instagramissa tiliä @Fragbite, tykätä Fragbiten kilpailua koskevasta julkaisusta sekä kertoa kommenteissa suosikkipelisi julkaisuun liittyen (”Osallistuminen”). Osallistujat voivat lähettää ainoastaan yhden (1) Osallistumisen yhteensä. Jos Osallistumisia saapuu enemmän, kaikki ensimmäisen Osallistumisen jälkeen lähetetyt Osallistumiset jätetään huomioimatta.
 • Kilpailu alkaa 20. lokakuuta 2023 ja päättyy 25. lokakuuta 2023 (”Kilpailuaika”). Kilpailuajan päätyttyä Samsung valitsee satunnaisesti kaikkien voimassa olevien Osallistumisten joukosta yhteensä yhden (1) voittajan Pohjoismaissa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska). Voittaja ilmoitetaan kahden viikon kuluessa Kilpailuajan päättymisestä. Satunnaisarvonta on lopullinen ja sitova.
 • Palkintoja on tarjolla yhteensä yksi (1). Palkintona on Samsung Galaxy Z Fold 5 värissä musta, SM-F946BZKBEUB (arvo noin 1 979,00 euroa sis. ALV). Palkintoa ei voi siirtää, eikä sitä voi korvata käteisellä tai muilla tuotteilla. 
 • Samsung ilmoittaa voittajalle ja ottaa häneen yhteyttä sähköpostitse kahden (2) viikon kuluessa Kilpailuajan päättymisestä.  Voittaja julkaistaan myös osoitteessa https://www.samsung.com/fi/explore/brand/galaxy-s23-gaming/. Voittaakseen Palkinnon voittajan on lähetettävä tätä koskeva pyyntö Samsungille viimeistään kahden (2) viikon kuluessa Samsungin ilmoituksesta ja yhteydenotosta. Jos voittaja ei lähetä pyyntöä kyseisen ajanjakson kuluessa, Samsung voi valita uuden voittajan muiden kilpailijoiden joukosta. Täten annat Samsungille luvan ja oikeuden julkaista ja ilmoittaa voittajan nimen osoitteessa https://www.samsung.com/fi/explore/brand/galaxy-s23-gaming/ ja millä tahansa muulla Samsung-konserniin kuuluvalla verkkosivustolla.
 • Osallistuaksesi kilpailuun sinun on annettava Samsungille tiettyjä henkilötietoja. Tämä on kuvattu tietosuojaselosteessamme osoitteessa https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests.Samsung kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietoja kilpailun järjestämistä ja hallinnointia varten (mukaan lukien yhteydenotto voittajiin ja voittajien julkaiseminen). Jos sinut julistetaan voittajaksi, sinun on Samsungin pyynnöstä toimitettava Samsungille sosiaaliturvatunnuksesi ja Norjan kansalaisen on toimitettava myös kopio verokortista (NO: skattekort), jotta Samsung voi täyttää velvollisuutensa veroviranomaisia kohtaan. Samsung Electronics Nordic AB, yritystunnus 556445-4345, PL 1235, 164 40 Kista, Ruotsi, toimii osallistujien henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Samsung noudattaa soveltuvia tietosuojalakeja käsitellessään henkilötietoja. Sinulla on oikeus (i) saada tietoja niistä henkilötiedoista, joita Samsung käsittelee sinusta, (ii) saada virheelliset henkilötietosi oikaistua, (iii) vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, (iv) pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, (v) pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja (vi) pyytää henkilötieojesu siirtoa (tietojen siirrettävyys). Mikäli haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi tai jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Samsung käsittelee henkilötietojasi, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä meihin GDPR-portaalimme kautta osoitteessa https://www.samsung.com/request-desk tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen dataprotection.sena@samsung.com. Jos katsot, ettei henkilötietojesi käsittely ole lainmukaista, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Löydät asianomaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot osoitteesta https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_fi. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt, että nämä ehdot sitovat sinua, ja hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn ja säilytyksen tietosuojailmoituksessa esitetyllä tavalla.
 • Samsung pidättää itsellään oikeuden hylätä ne Osallistumiset, joiden se katsoo olevan näiden ehtojen tai muiden näissä ehdoissa viitattujen asiakirjojen vastaisia.
 • Kilpailussa sovelletaan Suomen lakia suomalaisiin osallistujiin. Näiden kilpailuehtojen soveltamisesta koskevat kiistat ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa. Osallistujat voivat myös kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen riidan käsittelemiseksi siltä osin kuin lautakunta on toimivaltainen käsittelemään riidan. Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki ja verkkosivujen osoite on www.kuluttajariita.fi. Olethan yhteydessä Kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi) ennen kuin lähestyt kuluttajariitalautakuntaa.

Konkurrencevilkår og -betingelser – ”Treasure Hunt” konkurrence af Samsung Galaxy

 • For at være berettiget til at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år og være bosiddende i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Hver deltager kan kun vinde én (1) pris. Konkurrencen arrangeres af Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung”) og Fragbite AB (”Fragbite”). Ansatte (og nærmeste familie- og husstandsmedlemmer til sådanne ansatte) hos Samsung og Fragbite er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen. Konkurrencen er ikke sponsoreret, støttet eller administreret af Instagram. I medfør deraf modtages og behandles enhver tilmelding af Samsung og Fragbite.
 • For at deltage i konkurrencen skal du i Konkurrenceperioden følge @Fragbite på Instagram, synes godt om Fragbites konkurrenceopslag og kommentere med dit yndlingsspil i opslaget. Deltagere kan kun indsende ét (1) bidrag i alt. Hvis der modtages flere bidrag, vil alle yderligere indsendte bidrag ikke blive taget i betragtning.
 • Konkurrencen åbner den 20. oktober 2023 og slutter den 25. oktober 2023 (”Konkurrenceperioden”). Efter afslutningen af konkurrenceperioden vil en (1) vinder i alt på tværs af de nordiske lande (Sverige, Norge, Danmark, Finland) blive udvalgt tilfældigt af Samsung blandt alle gyldige tilmeldinger. Vinderen vil blive offentliggjort inden for to uger efter Konkurrenceperiodens udløb. Den tilfældige lodtrækning er endelig og bindende.
 • Der er en (1) præmie tilgængelig, præmien består af en Samsung Galaxy Z Fold 5 i sort farve, SM-F946BZKBEUB, (ca. værdi af 14.799 DKK inklusive moms) (”Præmien”). Præmien kan ikke overdrages og kan ikke erstattes med kontanter eller andre produkter. Alle skatter, der pålægges præmier, er udelukkende vinderens ansvar.  
 • Vinderen vil blive underrettet og kontaktet direkte af Samsung via e-mail senest inden for to (2) uger efter udløbet af Konkurrenceperioden.  Vinderen vil også blive offentliggjort på https://www.samsung.com/se/explore/brand/galaxy-s23-gaming/. For at vinde Præmien skal vinderen indsende en anmodning herom til Samsung inden for to uger efter at være blevet underrettet og kontaktet af Samsung. Hvis en vinder undlader at indsende en sådan anmodning inden for den relevante tidsperiode, vil Samsung foretage en ny tilfældig lodtrækning for at finde en ny vinder blandt de andre deltagere. Du giver hermed samtykke til og giver Samsung ret til at offentliggøre og annoncere navnet på vinderen på https://www.samsung.com/se/explore/brand/galaxy-s23-gaming/ og på ethvert andet websted inden for Samsung-gruppen.
 • For at deltage i konkurrencen skal du give Samsung visse personoplysninger. Dette er beskrevet i privatlivspolitikken:
 • Sverige:  https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests 
 • Norge: https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests 
 • Danmark: https://www.samsung.com/dk/info/privacy/contests
 • Finland: https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests. 

Sådanne personoplysninger vil blive indsamlet, behandlet og opbevaret af Samsung med det formål at gennemføre og administrere konkurrencen (herunder at kontakte og offentliggøre vinderne). Yderligere, hvis du bliver annonceret som vinder, skal du på Samsungs anmodning give Samsung dit personnummer og for en norsk statsborger også en kopi af dennes skattekort (NO: skattekort) for at Samsung kan at opfylde sine forpligtelser over for skattemyndighederne. Samsung Electronics Nordic AB, reg. ingen. 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40, Kista, Sverige, er dataansvarlig for personoplysningerne. Samsung anvender gældende love om databeskyttelse ved behandling af personoplysninger. I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning har du ret til (i) at anmode om oplysninger om, hvilke personoplysninger Samsung behandler om dig, (ii) anmode om berigtigelse af unøjagtige personoplysninger, (iii) gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, (iv) anmode om begrænsning af Samsungs behandling af dine personoplysninger, (v) anmode om adgang til dine personoplysninger og (vi) kræve overførsel af dine personoplysninger (”Dataportabilitet”). Kontakt venligst Samsung gennem vores dedikerede GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som ovenfor nævnt, eller hvis du har spørgsmål til hvordan Samsung behandler dine personoplysninger. Hvis du ønsker at klage over Samsungs behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed. Du kan finde kontaktoplysninger til din relevante tilsynsmyndighed på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og anerkender behandlingen og opbevaringen af ​​dine personoplysninger, som angivet i privatlivspolitikken.

 • Samsung forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere tilmeldinger, som de mener ikke overholder disse vilkår og betingelser og andre dokumenter, der henvises til heri.
 • For konkurrencen gælder dansk lovgivning for danske deltagere. Tvister, der opstår i forbindelse med anvendelsen af ​​disse konkurrencebetingelser, vil blive behandlet af de almindelige domstole. Deltagerne kan også henvende sig til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet for at få sagen prøvet i det omfang nævnet er kompetent til at prøve tvisten. Center for Klageløsnings adresse er Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark og hjemmesidens adresse er https://naevneneshus.dk.